Echtscheiding Toeslagen Assen

Toeslagen? Ouders willen vaak graag weten op welk bedrag aan toeslagen, kindgebonden budget en heffingskortingen ze na hun scheiding kunnen rekenen. Voor veel ouders is het echter onduidelijk op welke toeslagen ze na hun scheiding aanspraak kunnen maken.

In deze blog een uiteenzetting van de diverse toeslagen en regelingen bij co-ouderschap. Hierdoor kunnen deze zo optimaal mogelijk worden benut. Daarnaast kunnen wellicht situaties worden voorkomen dat verleende voorzieningen achteraf terugbetaald moeten worden.

De ouder daar waar het kind staat ingeschreven, heeft in de meeste gevallen recht op heffingskortingen en/of toeslagen. Een kind kan echter maar op één adres worden ingeschreven. De vraag rijst dan welke ouder recht heeft op financiële en fiscale tegemoetkomingen in de situatie waarbij ouders een co-ouderschapsregeling met elkaar afspreken.

Hieronder een uiteenzetting van de meest voorkomende toeslagen en overige voorzieningen bij scheiding:

Kinderbijslag:

De sociale verzekeringsbank(SVB) betaald de kinderbijslag in beginsel aan die ouder bij wie het kind woont. Bij co-ouderschap kan de kinderbijslag op verzoek van ouders aan beide ouders verdeeld worden betaald.

Wanneer is er sprake van co-ouderschap volgens de SVB:

  • Je woont gescheiden van je ex-partner;
  • Jullie de/ het kind(eren) samen opvoedt en verzorgt;
  • De/het kind(eren) verblijven om beurten, ongeveer even vaak, bij beide ouders;
  • Deze afspraken vastgelegd zijn in een uitspraak(beschikking) van de rechter of middels een overeenkomst, meestal een ouderschapsplan,welke door beide ouders is ondertekend.

De verdeling van de kinderbijslag moet schriftelijk worden doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank. De eventuele verdeling van de kinderbijslag heeft mogelijk gevolgen voor de afspraken over de kosten van de kinderen en de daarmee samenhangende kinderalimentatie.

Lees meer over kinderbijslag bij echtscheiding.

Toeslagen en heffingskortingen

Wanneer is er sprake van co-ouderschap volgens de Belastingdienst:

  • Het kind woont tenminste drie dagen per week bij jou en tenminste drie dagen per week bij je ex-partner;
  • Het kind woont om en om één week bij jou en één week bij je ex-partner.

De Belastingdienst hanteert deze definitie van het co-ouderschap voor de toeslagen alsmede voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Je kunt het co-ouderschap aantonen door middel van de beschikking van de Rechtbank of een door de beide ouders ondertekend ouderschapsplan.

Lees meer over toeslagen en co-ouderschap op de site van de belastingdienst

Kindgebonden budget

De ouder die de kinderbijslag heeft aangevraagd heeft alleen recht op kindgebonden budget, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Een eventuele verdeling van de kinderbijslag, zie hiervoor,  op verzoek van ouders doet hier niets aan af. Indien ouders één kind hebben kan alleen de aanvrager van de kinderbijslag in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Ouders met meer kinderen hebben beide recht op kindgebonden budget indien de kinderen op de verschillende adressen staan ingeschreven. Je kunt het kindgebonden budget op een gezamenlijke zogenaamde “kinderrekening” storten, op deze wijze kan het kindgebonden budget ook toekomen aan beide ouders. Hierbij is het inkomen van de ouder waar de/het kind(eren) staan ingeschreven bepalend.

Voor de andere “kindgebonden” voorzieningen zoals de inkomensafhankelijke combinatiekorting, kinderopvangtoeslag en huurtoeslag geldt bij co-ouderschap dat ieder van de ouders (onder voorwaarden) een zelfstandig recht heeft op deze regelingen.

Lees meer over kindergebonden budget bij de SVB

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Beide ouders kunnen recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting mits aan de voorwaarden van co-ouderschap wordt voldaan. Bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting kun je deze heffingskorting “claimen”. Let wel dat de Belastingdienst zich strikt houdt aan de geformuleerde  definitie van het co-ouderschap, zie hiervoor. Zorgvuldigheid bij het opstellen van een co-ouderschapsregeling is gewenst indien beide ouders aanspraak willen maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Lees meer over de inkomensafhankelijke combinatiekorting bij de belastingdienst

Kinderopvangtoeslag

Bij kinderopvangtoeslag draait het vaak om substantiële bedragen. Bij co-ouderschap kunnen beide ouders afzonderlijk van elkaar deze kinderopvangtoeslag aanvragen, ieder voor het eigen deel van de kosten. De Belastingdienst gaat ervan uit dat ouders hun eigen aandeel in de kosten van kinderopvang contractueel regelen met de instelling. Bij co-ouderschap kunnen ouders samen voor maximaal 320 uren per maand per kind kinderopvangtoeslag krijgen. Indien je kinderopvangtoeslag wilt aanvragen voor het kind welke op het adres van je ex-partner staat ingeschreven, kan je hiervoor schriftelijk een aanvraag doen bij de Belastingdienst.

Het kan financieel gunstig zijn om de ouder met het laagste inkomen de kinderopvangtoeslag aan te laten vragen indien dit inkomen substantieel lager is dan het inkomen van de ex-partner. De ouder met het lagere inkomen sluit dan het contract met de kinderopvanginstelling en is daarmee dan ook volledig verantwoordelijk voor alle kosten van de kinderopvang. Bij de vaststelling van de onderhoudsverplichting (kinderalimentatie)wordt vervolgens rekening gehouden dat deze ouder de kosten van de kinderopvang volledig draagt. Mocht er (nog) een gezamenlijk contract zijn, dan is de betaling van de kosten leidend voor het deel waarvoor ouders de kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Dat deel is afhankelijk van de zorgverdeling of van de met de kinderopvanginstelling afgesproken verdeling van de kosten.

Lees meer over kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst

Huurtoeslag

Beide ouders kunnen de kind(eren) meetellen als medebewoner, indien wordt voldaan aan de voorwaarden van co-ouderschap. Hierdoor kan het recht op huurtoeslag hoger worden. Een eventueel inkomen (boven € 4.855,– voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar) van (één van) de kinderen telt mee in beide huishoudens. Bekijk per situatie of het financieel aantrekkelijk is om het kind mee te laten tellen als medebewoner.

Indien je het/de kind(eren) wilt laten meetellen als medebewoner en ze staan niet op je adres ingeschreven dan kun je een verzoek hiertoe schriftelijk aanvragen bij de Belastingdienst.

Lees meer over huurtoeslag bij de Belastingdienst

Tenslotte:

Het al dan niet van toepassing zijn van de hiervoor omschreven toeslagen en overige voorzieningen, kunnen van grote invloed zijn op het inkomen na scheiding. De materie is complex. Loop geen risico dat je eventueel verleende toeslagen achteraf ten onrechte te zijn uitgekeerd moet terugbetalen. Het is altijd raadzaam om de door jullie gewenste afspraken fiscaal te laten beoordelen door een specialist, alvorens het echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan te tekenen.

Meer informatie?

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS KENNISMAKING OF STEL VRIJBLIJVEND JE VRAAG.

In alle opzichten beter uit elkaar.

 

Comments are closed.