De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van de Mediation Company. Door het enkele gebruik van deze website, stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik


Hoewel wij grote zorgvuldigheid hebben betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid daarvoor. De informatie die is opgenomen op deze website is niet bedoeld als juridisch advies. De informatie is met zorg samengesteld, maar wij garanderen niet dat zij juist of volledig is. Beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico. Mediation Company geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel wij redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting aansprakelijkheid


Mediation Company geeft geen enkele waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website en neemt geen verplichtingen op zich met betrekking tot de inhoud van de website. Mediation Company sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade samenhangend met of voortvloeiende uit het gebruik van de inhoud van de website.

Intellectuele eigendomsrechten


Mediation Company, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen en merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen tekst, modellen, ontwerpen, logo’s, foto’s, etc. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediation Company of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Online communicatie


Berichten die u per e-mail aan Mediation Company stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd.

Wijzigingen


De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Mediation Company te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Wij houden ons het recht voor onze website naar eigen inzicht en op ieder door ons gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Mediation Company is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen


Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.