Partneralimentatie en echtscheiding

Na een echtscheiding ben je wettelijk verplicht om als ex-echtgenoten elkaar te blijven onderhouden. Partneralimentatie geldt alleen indien je een geregistreerd partnerschap hebt gehad of officieel getrouwd bent geweest. Dit noem je ook wel onderhoudsplicht. Als je na de scheiding een te laag of geen inkomen hebt kun je in aanmerking komen voor partneralimentatie. Dit is een bedrag dat je ex-partner dan aan jou moet betalen. Indien er in jullie situatie ook sprake is van kinderalimentatie gaat dit altijd voor de partneralimentatie.

We kunnen middels een draagkracht berekening berekenen hoeveel alimentatie er betaald kan worden. Zo kun je snel meer duidelijkheid krijgen in je situatie. Je kunt echter ook met of zonder een berekening alimentatie als uitgangspunt in onderling overleg de hoogte van de partneralimentatie vaststellen.

Over de duur en de hoogte van partneralimentatie kun je dus gezamenlijk afspraken maken. Belangrijk is dan wel dat je deze gezamenlijke afspraken goed vastlegt in het echtscheidingsconvenant. Lukt het niet om gezamenlijk hierover afspraken te maken, dan zal de rechter daar een uitspraak over doen. Indien je niets hebt vastgelegd over de duur van de partneralimentatie geldt automatisch de wettelijke termijn.

Wettelijke termijn voor scheidingen na 1 Juli 1994

• maximaal 12 jaar voor een kinderloos huwelijk indien het huwelijk langer duurde dan 5 jaar.

• maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen.

• Gelijk aan de duur van het huwelijk, indien deze korter duurde dan 5 jaar en er geen minderjarige kinderen zijn

Langere duur

Alleen op grond van zwaarwegende omstandigheden is het mogelijk de rechter te verzoeken om de partneralimentatie te verlengen. Dit verzoek dient dan wel binnen 3 maanden na het stopzetten van de partneralimentatie bij de Rechtbank ingediend te zijn.

Kortere duur

Ook is het mogelijk om als ex-partners een kortere termijn van de partneralimentatie op te nemen in het echtscheidingsconvenant. Dit kun je als ex-partners ook nog op een later moment vaststellen.

Nihilstelling

Mogelijk is ook om over en weer af te zien van partneralimentatie, een zogenaamde nihilstelling. Dit is mogelijk bij bijvoorbeeld onvoldoende draagkracht van de alimentatieplichtige, maar ook indien er geen behoefte bestaat aan partneralimentatie omdat de alimentatiegerechtigde zichzelf goed in staat acht om in het eigen levensonderhoud te kunnen (blijven) voorzien. In geval van gewijzigde omstandigheden kan bij een nihilstelling van de partneralimentatie deze weer “herleven”. Er kan dan weer opnieuw partneralimentatie worden vastgesteld, tenzij je naast de nihilstelling ook een niet-wijzigingsbeding opneemt in het echtscheidingsconvenant.

Indexering

Omdat lonen en prijzen jaarlijks stijgen wordt op basis van het loonindexcijfer (vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek), de partneralimentatie geïndexeerd. Het loonindexcijfer is gebaseerd op de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid. De verhoging geldt automatisch per 1 januari, tenzij er andere afspraken over zijn vastgelegd. Het indexeringspercentage wordt jaarlijks in November bekend gemaakt door de Minister van Veiligheid en Justitie.

Hierbij de index van de afgelopen 5 jaar:

2018: 1,5%

2017: 2,1%

2016: 1,3%

2015: 0,8%

2014: 0,9%

Bijstand

Mocht één van de ex-partners na de scheiding onverhoopt een bijstandsuitkering moeten aanvragen dan zal de gemeente in de meeste gevallen een onderzoek doen naar de redelijkheid van het bedrag welke aan partneralimentatie wordt betaald.

Indien in het echtscheidingsconvenant afspraken zijn opgenomen om af te zien van het recht op partneralimentatie en er wordt een bijstandsuitkering aangevraagd of verleent, is het mogelijk dat de gemeente haar verhaalsmogelijkheid behoud. Dit op grond van de Wet Werk en Bijstand.

Wijzigen

In geval van gewijzigde omstandigheden van één van de ex-partners kan dit gevolgen hebben voor het vastgestelde bedrag aan alimentatie. In dat geval zou het mogelijk zijn dat het te betalen bedrag niet langer redelijk is. Je hebt eigenlijk nooit volledige zekerheid over de hoogte en de duur van de partneralimentatie. Elke wijziging van omstandigheden van jou of je ex-partner kan van invloed zijn op de partneralimentatie.

Gewijzigde omstandigheden zijn bijvoorbeeld

•Werkloosheid.

•Overlijden

•Pensionering.

•Inkomenswijziging door bijvoorbeeld promotie of verandering van baan.

•Alimentatiebedrag vastgesteld op onvolledige of verkeerde gegevens.

•Hertrouwen, samenwonen als zijnde getrouwd of het aangaan van een geregistreerd partnerschap van de      alimentatiegerechtigde. Bij een eventueel uiteengaan herleeft de vroegere alimentatieverplichting niet.

Bij het wijzigen van de partneralimentatie op basis van gewijzigde omstandigheden zal de rechter altijd bekijken of u niets te verwijten valt.

Beëindigen

•Bij hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap door alimentatiegerechtigde

•Verstrijken van de wettelijke termijn of onderling overeengekomen termijn.

•Overlijden van de alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde.

•Indien je het samen erover eens bent kun je zelf besluiten de partneralimentatie te beëindigen. Vaak wordt dit vastgelegd via een notaris of rechtbank.

Bij een ontbinding van een geregistreerd partnerschap moet je afspreken wanneer de alimentatieplicht eindigt. De wettelijke termijnen gelden namelijk alleen bij een huwelijk.

Éénzijdig beëindigen of wijzigen

Indien je eenzijdig de reeds eerder vastgestelde partneralimentatie wilt wijzigen of beëindigen, dan zal dit via een rechter moeten. Via een advocaat kun je dan een verzoekschrift indienen vergezeld met een motivatie voor de wijziging of beëindiging. Op grond hiervan neemt de rechter een beslissing, deze wordt dan weer vastgelegd in een beschikking.

Betalingsachterstand

Als je ex-partner de alimentatie niet betaald, kun je via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) de alimentatie laten innen.

Meer weten over de mogelijkheden en kosten?

You Got Company.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CONTROLE * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.