Pensioen na scheiding, vaak onbekend en vergeten

Tijdens een scheidingstraject moet er veel worden geregeld. Het verdelen van pensioen is  een belangrijk onderdeel van de financiële afwikkeling. In de praktijk merken we echter nog vaak dat er niet wordt gedacht aan het maken van afspraken over dit onderwerp.

Huidige situatie

Als je tijdens het huwelijk inkomsten hebt (gehad) uit loondienst heb je waarschijnlijk pensioen opgebouwd. Het gaat dan om ouderdomspensioen en meestal ook om nabestaandenpensioen.

Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen is het pensioen dat je opbouwt voor je “oude dag”. Uitgangspunt voor verdeling is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding op basis waarvan ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk wordt verdeeld. Dit betekent dat de helft van het deel van het tijdens huwelijk opgebouwde pensioen door je pensioenverzekeraar wordt uitgekeerd aan je ex partner en omgekeerd. De uitbetaling aan je ex partner vindt plaats op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Binnen 2 jaar na scheiding moet melding worden gedaan aan de pensioenverzekeraar. Wordt dit vergeten, dan wordt het pensioen wel verdeeld, maar bestaat er geen recht op uitbetaling door de pensioenverzekeraar. Je moet je in dat scenario dus rechtstreeks wenden tot je ex-partner, wat om allerlei redenen lastig kan zijn.

In onderling overleg kan er worden afgeweken van de (standaard)verdeling. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Als er huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt is daarin meestal vastgelegd hoe wordt omgegaan met pensioen na scheiding. Van deze huwelijkse voorwaarden kan vervolgens weer worden afgeweken in het convenant, maar dat terzijde.

Waar het gaat om het afwijken van de standaard verdeling kan bijvoorbeeld worden afgezien van verdeling. Ieder houdt dan aanspraak op het gehele tijdens huwelijk door hem/haar opgebouwde pensioen.

Andere optie is om een pensioen niet voor de helft, maar voor een ander deel te verdelen.

Ook kan bijvoorbeeld het opgebouwde pensioen over een kortere of langere periode dan de duur van het huwelijk worden verdeeld.

Tenslotte kan het te verdelen opgebouwde deel van het pensioen worden omgezet in een eigen pensioenaanspraak voor de ex-partner. Dit heet conversie, kent voor-en nadelen en is maatwerk.

Partnerpensioen

Hierbij gaat het om het pensioen dat wordt uitgekeerd aan je partner op het moment dat je eerder overlijdt dan je partner. Na scheiding wordt het partnerpensioen omgezet in een bijzonder partnerpensioen en het opgebouwde pensioen wordt gereserveerd voor je ex partner. Op het moment dat je na de scheiding mocht overlijden dan wordt het pensioen dus uitgekeerd aan je ex partner. Dit is geregeld in de Pensioenwet. In tegenstelling tot het ouderdomspensioen wordt het partnerpensioen niet alleen berekend over de huwelijkse periode, maar ook over de periode voor huwelijk. Ook van deze regeling kan in onderling overleg worden afgeweken door afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen.

Ondernemer?

Is 1 van jullie of zijn jullie beiden ondernemer dan moet worden bekeken of er eventueel in eigen beheer pensioen (in een speciale pensioen B.V. of bij een verzekeraar) is opgebouwd en hoe dit verdeeld of verrekend moet worden. Pensioen in eigen beheer is weliswaar per 1 juli 2017 afgeschaft, in de praktijk levert deze materie de nodige complexe vragen op.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Door minister Koolmees is onlangs een wetsvoorstel ingediend dat gaat over de verdeling van ouderdomspensioen na scheiding. Achterliggende gedacht is geweest het moderniseren van de huidige wetgeving. Als het voorstel wordt aangenomen zullen de wijzigingen vanaf 2021 gelden. Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

Conversie wordt de standaardmanier van verdelen van pensioen bij echtscheiding

  • Ex-partners krijgen een eigen aanspraak op ouderdomspensioen;
  • De pensioenband tussen de ex-echtgenoten wordt dus definitief verbroken;
  • Voor uitbetaling van het verdeelde ouderdomspensioen ben je niet langer afhankelijk van het in leven zijn van je ex-partner en zijn of haar daadwerkelijke pensioendatum. Daardoor meer grip op de eigen financiële planning.

Afwijkende afspraken tijdig doorgeven aan pensioenverzekeraar

  • Er kunnen (nog steeds) afwijkende afspraken worden gemaakt. Dit moeten binnen 6 maanden na scheiding bekend worden gemaakt aan de pensioenuitvoerder(s), zo niet dan wordt de conversie doorgevoerd. Is eenmaal de conversie doorgevoerd dan kan dit niet meer worden teruggedraaid.

De periode waarover het bijzonder partnerpensioen wordt afgesplitst is beperkt tot de huwelijkse periode.

  • Momenteel is ook de voorhuwelijkse periode nog onderdeel van het bijzonder partnerpensioen. Dit wordt veranderd en beperkt tot de periode van het huwelijk.

Afspraken over pensioen na scheiding blijft een lastig, maar belangrijk onderwerp. Pensioenverdeling of verrekening, met name als er sprake is van pensioen in eigen beheer of er bij meerdere pensioenverzekeraars pensioen is opgebouwd, is soms een ondoorzichtige materie. Binnen Mediation Company hebben wij de kennis om jullie te begeleiden in het maken van verstandige keuzes.Waar nodig kan vanuit ons netwerk een pensioendeskundige worden ingeschakeld om de opties en (fiscale) gevolgen daarvan helder uiteen te zetten.

Meer weten over verdeling van het pensioen bij scheiding?

Wil je weten wat de kosten zijn van jullie scheiding?

You Got Company.

 

Comments are closed.