Als je gaat scheiden zit je al in een lastige situatie waarbij je veel aan je hoofd hebt. Verdeling van pensioen is daarbij een lastig onderwerp. Onlangs is het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding ingediend door het ministerie van Sociale Zaken. Het ziet er nu naar uit dat het pensioenstelsel rondom echtscheiding eenvoudiger gaat worden. Conversie wordt in dat geval vanaf 2021 de standaard manier van verdeling van het pensioen bij scheiding in plaats van de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Pensioen, vaak onbekend en vergeten

Als je gaat scheiden moet er al ontzettend veel worden geregeld. Het verdelen van het pensioen is daarbij ook een zeer belangrijk onderdeel. Het is verstandig om daar goede afspraken over te maken. We zien echter vaak dat bij veel mensen de Wet verevening pensioenrechten onbekend is. Hierdoor wordt de verdeling van het pensioenen bij de scheiding vergeten. Uit onderzoek blijkt dat ruim éénderde van de vrouwen niet weten dat er bij een scheiding ook iets moet worden geregeld omtrent de verdeling van het pensioen. Wat nog kwalijker is dat uit de praktijk blijkt dat ook bij veel scheidingsmediators deze wet onbekend is, of dat ze niet weten hoe ermee om te gaan bij een echtscheiding.

Huidige situatie

Eindigt het huwelijk door scheiding dan heeft de partner die geen of minder pensioen heeft opgebouwd ten tijde van het huwelijk een nadeel. Om deze onrechtvaardigheid op te heffen heeft de wetgever bepaald dat bij scheiding pensioenverevening plaats moet vinden. Ieder van de echtgenoten heeft door deze regeling recht op de helft van de door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Dit moet je zelf binnen twee jaar melden bij je pensioenuitvoerder(s). Meld je dit niet dan kan het gebeuren dat je als ex-partner niets krijgt. Je kunt in je echtscheidingsconvenant echter afwijkende afspraken omtrent de pensioenverevening maken. Op de site van de rijksoverheid kun je hierover meer informatie lezen.

Valkuil

In het huidige systeem ben je afhankelijk van de daadwerkelijke pensionering va je ex-partner. Als je ex-partner ervoor kiest om het pensioen uit te stellen kan dit tot veel problemen leiden. 

De opzet van de wet moet daarom worden veranderd. Deze moet meer aan de huidige tijd gaan voldoen. De verdeling van pensioen moet en kan eenvoudiger.

Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie.

Verdeling van pensioen wordt automatisch geregeld. Zo worden (kwetsbare) partners beter beschermd en krijgen beide ex-partners weer de regie op hun eigen financiële planning. De nieuwe regels zijn van toepassing op echtscheidingen vanaf de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel per 2021. 

Conversie wordt de standaardmanier van het verdelen van het pensioen bij echtscheiding.

  • Als ex-partner krijg je een eigen aanspraak op ouderdomspensioen;
  • De pensioenband tussen de ex-echtgenoten wordt definitief verbroken;
  • Voor uitbetaling van het verevende ouderdomspensioen ben je niet langer afhankelijk van het in leven zijn va je ex-partner en zijn of haar daadwerkelijke pensioendatum.
  • Meer grip op je eigen financiële planning.

De pensioenuitvoerder informeert automatisch beide ex-echtgenoten over de conversie;

  • Indien ex-echtgenoten niet binnen 6 maanden afwijkende afspraken bekend maken aan de pensioenuitvoerder(s) wordt de    conversie doorgevoerd. Het is erg belangrijk om dit tijdig met de pensitoenuitvoeders te communiceren. Is eenmaal de conversie doorgevoerd dan kan dit niet meer worden teruggedraaid.
  • Indien er geen uitbetaling is geregeld via de pensioenuitvoerders moet de gerechtigde na de pensioendatum van de plichtige aankloppen.

De grens voor pensioenverdeling gaat omlaag naar één keer de afkoopgrens;

  • Thans worden pensioenen beneden 2 x de afkoopgrens niet verevend.
  • Voor kleine bijzondere partnerpensioenen komt een conversierecht (een maximum van € 474,11 (2018). Daarmee krijgt de gerechtigde ex-partner het recht om ook een kleiner bijzonder partnerpensioen om te zetten in een eigen recht op ouderdomspensioen.

De periode waarover het bijzonder partnerpensioen wordt afgesplitst is beperkt tot de huwelijkse periode.

  • Momenteel is ook de voorhuwelijkse periode nog onderdeel van het bijzonder partnerpensioen, dit wordt beëindigd.

Pensioenplan

Om ervoor te voorkomen dat er ook in het nieuwe systeem geen problemen gaan voorkomen is het  het idee dat scheidende partijen een pensioenplan maken. In dit pensioenplan zal moeten worden opgenomen hoe het pensioen wordt verdeeld. Hierdoor worden eventuele financiële tegenvallers tot een minimum gereduceerd.

Meer weten over verdeling van het pensioen bij scheiding?

Wil je weten wat de kosten zijn van jullie scheiding?

You Got Company.

 

Comments are closed.