Mediation Company Algemene Voorwaarden

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en/of overeenkomsten tussen Mediation Company en haar opdrachtgevers en strekken mede ten behoeve van de mediators (en/of hun persoonlijke vennootschappen) die voor Mediation Company werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, almede andere (rechts)personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2.
Mediation Company heeft zich verzekerd tegen het risico van beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Mediation Company is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico onder de verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet overgaat tot uitkering is de aansprakelijkheid voor de schade beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, is betaald.

3.
Wanneer Mediation Company bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden.

4.
De opdrachtgever vrijwaart Mediation Company tegen alle aanspraken van derden, welke voortvloeien uit de door Mediation Company voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van de Mediation Company. Hieronder vallen ook de door Mediation Company in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand.

5.
Facturering van de werkzaamheden zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, plaatsvinden overeenkomstig het op dat moment door Mediation Company gehanteerde uurtarief. Mediation Company zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt, zoals griffierechten aan de opdrachtgever doorbelasten. Mediation Company is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

6.
Dossiers zullen gedurende zeven jaren worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Mediation Company voor het laatst (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak zijn verricht. Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. Mediation Company zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

7.
Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. In geval van niet tijdige betaling heeft Mediation Company het recht om vertragingsrente ad 10 %, alsmede buitengerechtelijke incassokosten ad 10% (met een minimum van 25 euro) in rekening te brengen over het onbetaald gebleven bedrag.

8.
Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Mediation Company is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Mediation Company en de opdrachtgever worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Mediation Company om het geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.